SHOCKDEE AED Hero ทำให้หัวใจของคุณกลับมาเต้นใหม่ได้อีกครั้ง จุดประกายเพื่อ หัวใจของคุณ อย่าปล่อยให้ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มีโอกาสทำร้ายคุณและคนที่คุณรักค้นหาเครื่องเออีดี พบเจอเครื่องเออีดีรายงานที่ตั้งเครื่องเออีดี
ShockDee On Youtube
ShockDee Google Play Store
ShockDee App Store
ShockDee English ShockDee Thai

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กระตุกหัวใจให้กับผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยใช้กระแสไฟฟ้ากระตุกหัวใจ

 

เครื่อง AED จะรู้ได้อย่างไรว่าควรทำการกระตุกหัวใจด้วยกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ป่วยเมื่อไหร่?

เครื่อง AED ในปัจจุบันถูกออกแบบให้ทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมทางการแพทย์มาก่อน

ความน่าจะเป็นที่เครื่อง AED จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการช็อกผู้ป่วย ”ที่ยังมีสัญญาณชีพจรเต้นอยู่ " (หัวใจยังเต้นอยู่) นั้นต่ำมากจริงๆเนื่องจากแผ่นอิเล็กโทรดติดหน้าอกทั้งสองอันของเครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจ) จะถูกติดไว้บนตัวผู้ป่วยและจะวางตามตำแหน่งที่แสดงบนหน้าจอเครื่อง AED หรือบนภาพประกอบที่ติดบนซองบรรจุภัณฑ์

แผ่นอิเล็กโทรดที่ติดบนหน้าอกจะทำหน้าที่เป็น "เซ็นเซอร์" ช่วยให้เครื่องสามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติและสามารถให้การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าหยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้องหากเครื่องAED พบว่ายังมีการเต้นของหัวใจอยู่เครื่องจะไม่ทำการกระตุ้นหัวใจ ดังนั้นเครื่อง AED จึงมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากจะกระตุ้นหัวใจเมื่อจำเป็นเท่านั้น

 

www.shockdee.com is a project by www.siam-star-adwise.com

" style="height: 400px">

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กระตุกหัวใจให้กับผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยใช้กระแสไฟฟ้ากระตุกหัวใจ

 

เครื่อง AED จะรู้ได้อย่างไรว่าควรทำการกระตุกหัวใจด้วยกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ป่วยเมื่อไหร่?

เครื่อง AED ในปัจจุบันถูกออกแบบให้ทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมทางการแพทย์มาก่อน

ความน่าจะเป็นที่เครื่อง AED จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการช็อกผู้ป่วย ”ที่ยังมีสัญญาณชีพจรเต้นอยู่ " (หัวใจยังเต้นอยู่) นั้นต่ำมากจริงๆเนื่องจากแผ่นอิเล็กโทรดติดหน้าอกทั้งสองอันของเครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจ) จะถูกติดไว้บนตัวผู้ป่วยและจะวางตามตำแหน่งที่แสดงบนหน้าจอเครื่อง AED หรือบนภาพประกอบที่ติดบนซองบรรจุภัณฑ์

แผ่นอิเล็กโทรดที่ติดบนหน้าอกจะทำหน้าที่เป็น "เซ็นเซอร์" ช่วยให้เครื่องสามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติและสามารถให้การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าหยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้องหากเครื่องAED พบว่ายังมีการเต้นของหัวใจอยู่เครื่องจะไม่ทำการกระตุ้นหัวใจ ดังนั้นเครื่อง AED จึงมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากจะกระตุ้นหัวใจเมื่อจำเป็นเท่านั้น

 

www.shockdee.com is a project by www.siam-star-adwise.com

Copyright © 2024 Siam Star Adwise. shockdee.com All right reseved.